Copyright 2018 - 2st CTRES

1st blog

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลา

กำหนดการ

วิทยากร

สถานที่

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

 

ห้องประชุมหางนกยูง

๐๙.๐๐-๐๙.๐๕ น.

กล่าวต้อนรับ

 

ห้องประชุมหางนกยูง

๐๙.๐๕-๐๙.๑๕ น.

กล่าวรายงาน

พิธีเปิด

 

ห้องประชุมหางนกยูง

๐๙.๑๕-๑๐.๓๐ น.

บรรยายพิเศษ

แนวคิดลีน ในการทำ R2R

เพื่อพัฒนาองค์กรทางการศึกษา

ดร.วิทยา สุหฤทดำรง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ห้องประชุมหางนกยูง

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.

เครื่องดื่มและอาหารว่าง

   

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

การพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ: ประสบการณ์โค้ช

ผศ.รัฐสภา แก่นแก้ว และคณะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ห้องประชุมหางนกยูง

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

   

๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น.

Poster Presentation

นักวิจัย

โถงชั้น ๑ อาคารใหม่

สำนักหอสมุดกลาง

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น.

เครื่องดื่มและอาหารว่าง

   

๑๔.๓๐-๑๘.๓๐ น.

จากความสำเร็จของ R2R ในสาธารณสุข

สู่ R2R ในสถาบันการศึกษา

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ

ห้องประชุมหางนกยูง

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น

งานเลี้ยงรับรอง

 

อาคาร

จดหมายเหตุฯ ร.๔

 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลา

กำหนดการ

วิทยากร

สถานที่

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

บรรยายพิเศษ ผู้ชนะการประกวดผลงานวิจัย

นวัตกรรมสื่อการสอน การแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล

ธีรพงษ์  ประทุมศิริ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องประชุมหางนกยูง

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.

บรรยายพิเศษ ผู้ชนะการประกวดผลงานวิจัย

การประยุกต์ใช้ Google Forms

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ

จิตตานันท์ ติกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้องประชุมหางนกยูง

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.

เครื่องดื่มและอาหารว่าง

   

๑๐.๑๕-๑๑.๔๕ น.

บรรยายพิเศษ

ทิศทางการวิจัย ในระบบการศึกษาไทย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ห้องประชุมหางนกยูง

๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น.

สรุปผลการประชุม

และพิธีปิดการประชุม

 

ห้องประชุมหางนกยูง

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

   

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Visitors Counter

034525

Your IP: 54.83.81.52
2018-01-16 09:40

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Mobile: 081-493-6910
(ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน)

Mobile: 084-545-8778
(คุณดารณี สลามเต๊ะ)

Mobile:081-207-6175
(คุณมลิวัลย์ อริพงษ์)

โทรสาร : 02-329-8157
E-mail : crtes2017@gmail.com