กำหนดการส่งผลงานประกวด/นำเสนอ

การประกวดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ (ผลงานวิจัยใหม่)

1 มิ.ย. 2561 เปิดรับผลงานและเปิดการลงทะเบียน 1 มิ.ย. 2561 เปิดรับผลงานและเปิดการลงทะเบียน
 31 ก.ค. 2561 วันสุดท้ายของการส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด  31 ก.ค. 2561 วันสุดท้ายการส่งบทความวิจัย (ใหม่) เข้าร่วมประชุม
 15 ก.ย. 2561 แจ้งผลการประกวดผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์  15 ก.ย. 2561 วันสุดท้ายของการส่งกลับเรื่องเต็มที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
     30 ก.ย. 2561 วันสุดท้ายการลงทะเบียนล่วงหน้า
 29 -30 พ.ย. 2561 ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด นำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย  29 -30 พ.ย. 2561 นำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์

Visitors Counter

054512

Your IP: 54.224.17.157
2018-07-20 04:55

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Mobile: 081-493-6910
(ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน)

Mobile: 084-545-8778
(คุณดารณี สลามเต๊ะ)

โทรสาร : 02-329-8157

E-mail : crtes2018@gmail.com

© 2018 CTRES. All Rights Reserved.