เหลือเวลาอีก
เข้าสู่การประชุมการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 3

ประกาศผล การประกวดผลงานวิจัยจากงานประจำในระบบการศึกษาไทย

รางวัลผลงานการวิจัยจากงานประจำในระบบการศึกษาไทยยอดเยี่ยม ๒ รางวัล ได้แก่

 

  • การประยุกต์ใช้แนวความคิดลีนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร

           โดย   นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ และ นางพัฒนา เหมะธุรินทร์

                   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • การพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน

           โดย   นายดามธรรม จินากูล

                   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                   ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานการวิจัยจากงานประจำในระบบการศึกษาไทยยอดเยี่ยม จะได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ซึ่งท่านต้องมีการนำเสนอผลงานวิจัยของในรูปแบบโปสเตอร์ ขนาด ๙๐x๑๐๐ ซม. โดยมีเนื้อหารวม จำนวน ๒ โปสเตอร์ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และมีการบรรยายพิเศษจากผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ เป็นเวลา ๓๐ นาที ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ ๓

time3rd 03

การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ

crtes3rdweb3

กำหนดการส่งผลงานประกวด/นำเสนอ

การประกวดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ (ผลงานวิจัยใหม่)

1 มิ.ย. 2561 เปิดรับผลงานและเปิดการลงทะเบียน 1 มิ.ย. 2561 เปิดรับผลงานและเปิดการลงทะเบียน
 31 ก.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
วันสุดท้ายของการส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด  31 ก.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
วันสุดท้ายการส่งบทความวิจัย (ใหม่) เข้าร่วมประชุม
 15 ก.ย. 2561
แจ้งผลการประกวดผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์  15 ก.ย. 2561
15 ต.ค. 2561
วันสุดท้ายของการส่งกลับเรื่องเต็มที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
     30 ก.ย. 2561
31 ต.ค. 2561
วันสุดท้ายการลงทะเบียนล่วงหน้า
 29 -30 พ.ย. 2561 ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด นำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย  29 -30 พ.ย. 2561 นำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์

Visitors Counter

058578

Your IP: 54.80.219.236
2018-09-25 15:48

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Mobile: 081-493-6910
(ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน)

Mobile: 084-545-8778
(คุณดารณี สลามเต๊ะ)

โทรสาร : 02-329-8157

E-mail : crtes2018@gmail.com

© 2018 CTRES. All Rights Reserved.